Osakeyhtiön laiton varojenjako

Onko kyseessä laiton varojenjako?
Varojenjako – liiketaloudellinen peruste puuttuu
Peitelty Osingonjako – poikkeava hinnoittelu
Osakkaiden tasapuolisen kohtelun laiminlyönti
Rahalainan antaminen yhtiön osakkeiden hankintaan
Osakaslainan antaminen

Laittoman varojenjaon seuraamukset

Onko kyseessä laiton varojenjako?

Osakeyhtiölaissa yhtiön varojen käyttö ja jakaminen on tarkkaan säännelty. Varojen käyttöä on rajoitettu paitsi velkojien, myös vähemmistöosakkaiden suojaamiseksi ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Laiton varojenjako ei ole toivottava tilanne, vaan siihen usein ajaudutaan vahingossa.

Varojenjako – liiketaloudellinen peruste puuttuu

Kaikki sellainen yhtiön varojenjako, joka vähentää yrityksen varoja tai lisää yhtiön velvoitteita ilman liiketaloudellista perustetta on laitonta varojenjakoa.  Myös maksukyvyn puuttuminen tai vaarantuminen voi aiheuttaa laittoman varojen jakamisen.  Kyseeseen voi tulla esimerkiksi varojen jako rahamaksuna, tavara- tai palvelusuorituksena, yhtiön saatavan anteeksiantona, lahjana, ylihintaisena hankintana tai alihintaisena luovutuksena.

Peitelty Osingonjako – poikkeava hinnoittelu

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan poikkeavan taloudellisen edun muodossa varojen siirtämistä osakastaholle. Käytännössä siis yhtiön osakas on osakasasemansa perusteella saanut yhtiön kanssa tekemästään sopimuksesta sellaista taloudellista etua, jota ei riippumattomien osapuolten välillä olisi syntynyt. Tavallisesti etu on annettu olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta:

  • osakkaan yksityistalouden kuluja kirjanpidossa
  • osakas käyttää yhtiön omaisuutta vastikkeetta/luontoisetu ilmoittamatta
  • yhtiö myy osakkaalle alihintaan/ostaa osakkaalta ylihintaan
  • tahaton hinnoitteluvirhe voi johtaa säännöksen soveltamiseen

Osakkaiden tasapuolisen kohtelun laiminlyönti

Osakkaiden tasapuolisen kohtelun laiminlyöminen voi aiheuttaa, että varojenjako katsotaan laittomaksi. Ja myös se, että tästä ei ole päätetty muotoseikkojen mukaisesti.

Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate on jossain määrin ristiriitainen toisen yhtiöoikeudellisen periaatteen eli enemmistöperiaatteen kanssa. Enemmistöperiaatteen mukaan äänten enemmistö päättää miten yhtiötä johdetaan.  Yhdenvertaisuusperiaatteen ei ole tarkoitettu estää enemmistövallan käyttämistä, vaan vain enemmistöosakkeen-omistajien suosimisen vähemmistön kustannuksella.

Hallitus ei saa panna täytäntöön yhtiökokouksen pätemätöntä päätöstä, mikä koskee myös yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia päätöksiä. Hallituksen virheellinen arvio asiaan saattaa johtaa hallituksen vahingonkorvausvastuuseen.

Rahalainan antaminen yhtiön osakkeiden hankintaan

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen hankkisi yhtiön tai emoyhtiön osakkeita. Poikkeuksena kuitenkin, jakokelpoisten varojen puitteissa yhtiö voi rahoittaa yhtiön tai sen lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijän osakehankintaa. Yhtiö voi kuitenkin itse ottaa lainaa, jotta se hankkisi omia osakkeitaan.

Osakaslainan antaminen

Osakaslainan antamisessa on yleensä kyse laittomasta varojenjaosta, koska liiketaloudellinen peruste yleensä puuttuu.  Maksukyvyttömälle ei tule lainata varoja missään olosuhteissa. Lainalla pitää olla takaisinmaksutarkoitus ja velallisella pitää olla velanmaksukyky. Osakaslainaa voidaan antaa ainoastaan vapaan oman pääoman rajoissa.

Laittoman varojenjaon seuraamukset

Jos yhtiön varojenjako on ollut laitonta osakkaalle tai jollekin muulle taholle, saajan tulee palauttaa saamansa määrä korkolain mukaisine korkoineen.  Palautusvelvollisuutta ei voi kuitata vastasaatavalla. Palautusvelvollisuus koskee myös peiteltyä jakoa.

Jos osingonsaaja oli perustellusti vilpittömässä mielessä, palautusvelvollisuutta ei ole.  Yhtiön lähipiiriin kuuluva osakkeenomistaja, joka toimii yrityksen johdossa ei yleensä voi vedota vilpittömään mieleen eikä tähän voi vedota myöskään silloin kun verotuksessa sovelletaan peitellyn osingonjaon verotusta.

Yhtiön johdolle tai tilintarkastajalle saattaa tulla korvausvelvollisuus, jos laittoman varojenjaon vuoksi yhtiölle jää palauttamatta varoja.

Laiton varojenjako on rikos, jos sillä loukataan osakkeenomistajien tai velkojien suojaa jakamalla varoja OYL:n vastaisesti.  Myös virheellisen tilinpäätöksen laatiminen on rangaistavaa.

Osakeyhtiölaki 13 luku – varojen jakaminen

Osakeyhtiön laillinen varojenjako

Osakaslainat ja verotus

Osakeyhtiön johto – huolellisuusvelvoite ja vahingonkorvausvastuu

Oman pääoman menettäminen – voiko toiminta jatkua

×