Riskihenkilövakuutusten verotus

Riskihenkilövakuutukset henkilökunnalle

Työnantajan vapaaehtoiset vakuutukset henkilöstölle
Yrittäjälle otettujen riskihenkilövakuutusten verotus
Liikkeen- tai ammatinharjoittajan riskihenkilövakuutukset

Riskihenkilövakuutukset ja verovapauden edellytykset
Työhön liittyvät vakuutukset – tarpeellinen työtehtävien kannalta
Työhön liittymättömät vakuutukset

Kuolemanvaravakuutus
Lakisääteinen ryhmähenkivakuutus
Vapaaehtoinen kuolemanvaravakuutus
Edunsaajana palkansaaja tai lähiomainen
Edunsaajana työnantaja (avainhenkilövakuutus)

Tapaturmavakuutus
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
Verovapauden edellytys

Työkyvyttömyysvakuutus
Verovapauden edellytys – korvaus ei saa ylittää tulotasoa

Matkavakuutus
Verovapauden edellytys – työtehtävien vuoksi

 

Riskihenkilövakuutukset henkilökunnalle

Työnantajan vapaaehtoiset vakuutukset henkilöstölle

Riskihenkilövakuutukset ovat työnantajan henkilöstölleen vapaaehtoisesti ottamia vakuutuksia.  Tällaisia vakuutuksia ovat muun muassa kuolemanvaravakuutus, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, työkyvyttömyysvakuutus ja vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus.

Palkansaaja ei saa riskihenkilövakuutukseen perustuvaa veronalaista etua vallintaansa vielä siinä vaiheessa, kun työnantaja maksaa vakuutusmaksuja, vaan vasta vakuutuskorvauksen maksuhetkellä. Työnantajan maksama riskihenkilövakuutuksen maksu ei siten pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa palkansaajalle, kun työnantaja maksaa vakuutusmaksuja.

Yrittäjälle otettujen riskihenkilövakuutusten verotus

Osakkeenomistaja ja henkilöyhtiön osakas voi saada palkkaa omistamastaan yhtiöstä. Hän voi siten saada myös tuloverolain
69 §:ssä tarkoitettuja tai muutoin verovapaita henkilökuntaetuja omistamastaan yhtiöstä.

Osakkeenomistajalle tai osakkaalle otettu vapaaehtoinen riskihenkilövakuutus voi olla saajalleen verovapaa etu vastaavien perustein kuin palkansaajalle otettu samanlainen vakuutus.  Verovapauden edellytyksenä on aina tosiasiallinen työskentely yhtiössä.  Palkkaa ei välttämättä tarvitse nostaa työskentelystä. Vakuutuksesta saatavan edun on oltava kohtuullinen suhteessa henkilön työpanokseen.

Mikäli vakuutus ei ole verovapaa etu, vakuutuksesta saatavan edun verokohtelu ratkaistaan yhtiömuodon sekä vakuutusmaksun kirjanpitokäsittelyn ja vuosi-ilmoituksen perusteella.  Mikäli maksu on käsitelty yhtiön kirjanpidossa ja vuosi-ilmoituksella pakkana, maksu on veronalaista palkkatuloa.  Mikäli maksua ei ole käsitelty palkkana, maksun määrä on peiteltyä osinkoa.  Tuolloin maksu on veronalaista tuloa osakkeenomistajalle, mutta vähennyskelvoton meno yhtiölle.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan riskihenkilövakuutukset

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen.  Poikkeuksellisesti  EVL 8 § 1 mom. 4 a kohdan mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat kuitenkin vapaaehtoiset tapaturmavakuutuksen maksut.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei siten voi, tapaturmavakuutuksen maksuja lukuun ottamatta, vähentää itselleen ottamansa riskihenkilövakuutuksen maksuja elinkeinotulostaan. Hän voi kuitenkin vähentää itselleen muulla tavoin järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksia Verohallinnon ohjeen ”Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa” mukaisesti.

Riskihenkilövakuutukset ja verovapauden edellytykset

Työhön liittyvät vakuutukset – tarpeellinen työtehtävien kannalta

Työnantajan maksamat vapaaehtoisen henkilövakuutuksen maksut eivät ole palkansaajan veronalaista tuloa, jos työnantajan palkansaajalle ottama vakuutus on  hänen työtehtäviensä kannalta tarpeellinen. Tällaisia vakuutuksia ovat tyypillisesti palkansaajan työtehtäviin liittyvät tai pelkästään työajalla voimassaolevat vakuutukset. Työtehtäviin liittyvä vakuutus voi olla esimerkiksi työmatkoja varten otettu jatkuvasti voimassaoleva matkavakuutus. Tällaista vakuutusta pidetään työtehtäviin liittyvänä, vaikka vakuutus on työajan ohella voimassa myös palkansaajan vapaa-ajalla. Pelkästään palkansaajan vapaa-ajalla voimassaoleva vakuutus ei toisaalta voi olla työhön liittyvä vakuutus.

Työhön liittymättömät vakuutukset

Työhön liittymättömiä vakuutuksia ovat esimerkiksi kuolemanvaravakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työkyvyttömyysvakuutus ja erillisenä vakuutuksena otettu vakuutus vakavan sairauden varalle. Työnantaja voi kuitenkin tietyin edellytyksin maksaa verovapaasti myös näiden vakuutusten maksuja.  Verovapauden edellytykset:

  • työnantajan ottama ja työnantaja maksaa vakuutusmaksut suoraan vakuutuksenantajalle
  • palkansaajalle otettu vakuutus tai hallituksen jäsenelle tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevalle otettu henkilökuntaetu
  • vakuutusmaksun määrä esim. sairauskuluvakuutus 
  • vakuutus koskee samantasoisena koko henkilökuntaa
  • vakuutusmaksulla ei saa korvata palkanmaksua  (jos työntekijän palkkaa alennetaan ja tarjotaan vakuutus)

Kuolemanvaravakuutus

Lakisääteinen ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus. Se on lakisääteinen ja se otetaan työntekijöille tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Vakuutuksen perusteella palkansaajan omaisille maksetaan kuolemantapauskorvaus, jos vakuutettuna oleva palkansaaja kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vapaaehtoinen kuolemanvaravakuutus

Vapaaehtoiseen vakuutukseen voi kuulua pelkästään turva vakuutetun kuoleman varalle (kuolemanvaravakuutus) tai vaihtoehtoisesti kyse voi olla kuolemanvaravakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen yhdistelmästä.  Vakuutusturvasta saatava etu voi olla verovapaa myös silloin, kun vakuutus on otettu vain osalle kyseisen työnantajan palveluksessa olevasta henkilökunnasta.

Edunsaajana palkansaaja tai lähiomainen

  • säästöhenkivakuutuksen maksut ovat kokonaisuudessaan vakuutetun palkansaajan veronalaista ansiotuloa
  • kuolemanvaravakuutuksen maksu on palkansaajan verovapaata tuloa  (elinkeinonharjoittajalle ei vähennyskelpoinen meno)

Edunsaajana työnantaja (avainhenkilövakuutus)

  • palkansaaja ei saa tällaisesta vakuutuksesta etua, eikä vakuutusmaksu ei ole hänen veronalaista tuloaan

Tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Pakollisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksetaan korvausta työssä tai työmatkalla sattuneista tapaturmista sekä laissa tarkoitetuista ammattitaudeista. Vakuutusturvan piiriin kuuluvalla tapaturmalla tarkoitetaan yleensä äkillistä, odottamatonta ja ulkoisesta syystä sattuvaa tapahtumaa, joka aiheuttaa vamman ja sattuu vahingoittuneen tahtomatta.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Työnantajan vapaaehtoisesti ottama lakisääteistä tapaturmavakuutusta vastaava vakuutus tai muu vapaaehtoinen tapaturmavakuutus voi olla verovapaa etu. Vakuutusturvasta saatava etu voi siten olla verovapaa myös silloin, kun vakuutus on otettu vain osalle kyseisen työnantajan palveluksessa olevasta henkilöstöstä.

Verovapauden edellytys – kohtuullinen tulotasoon

Edellytyksenä verovapaudelle on se, että vakuutukseen perustuva vakuutusturvan taso on kohtuullinen suhteessa vakuutetun palkansaajan tavanomaiseen ansiotasoon. Vähimmäisvaatimuksena on, että vakuutukseen perustuvat työansioiden korvaukset eivät voi ylittää saajan normaalia tulotasoa vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa.

Työkyvyttömyysvakuutus

Työkyvyttömyysvakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jonka perusteella maksetaan korvausta tilapäisen tai pysyvän työkyvyttömyyden perusteella. Sillä seikalla, johtuuko työkyvyttömyys sairaudesta vai tapaturmasta, ei ole yleensä merkitystä. Työkyvyttömyysvakuutukseen perustuva korvaus voi olla päiväkohtainen toistuva korvaus tai kertakorvaus. Työnantajan ottama työkyvyttömyysvakuutus voi olla verovapaa etu.   Vakuutusturvasta saatava etu voi  olla verovapaa myös silloin, kun vakuutus on otettu vain osalle kyseisen työnantajan palveluksessa olevasta henkilöstöstä.

Verovapauden edellytys – korvaus ei saa ylittää normaalia tulotasoa

Edellytyksenä tälle on se, että vakuutukseen perustuva vakuutusturvan taso on kohtuullinen suhteessa vakuutetun palkansaajan tavanomaiseen ansiotasoon. Vähimmäisvaatimuksena on, että vakuutukseen perustuvat työansioiden korvaukset eivät voi ylittää saajan normaalia tulotasoa vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa.

 

Matkavakuutus – riskihenkilövakuutus

Matkavakuutuksesta korvataan tyypillisesti erilaisia matkalla tapahtuvia henkilö- ja esinevahinkoja. Henkilövahinkoja koskevaa vakuutusturvaa kutsutaan matkustajavakuutukseksi. Se korvaa esimerkiksi matkalla sattuvan sairauden hoitokulut. Esinevahinkoja korvaava turva perustuu puolestaan matkatavaravakuutukseen.  Matkavakuutukseen voi sisältyä myös muunlaista turvaa, kuten oikeus päivärahaan tai haittakorvaukseen.

Verovapauden edellytys – työtehtävien vuoksi

Työnantajan palkansaajalle tämän työtehtävien luonteen vuoksi ottamasta matkavakuutuksesta ei muodostu veronalaista etua.  Etua ei näissä tapauksissa muodostu, vaikka vakuutuksesta voidaan korvata myös muulloin kuin työmatkalla tai työajalla sattuneita vahinkoja.

Jos matkavakuutus on otettu vain osalle työnantajan palveluksessa olevasta henkilökunnasta, työnantajan maksamat vakuutusmaksut ovat niiden henkilöiden veronalaista palkkatuloa, joiden työtehtäviin vakuutus ei liity.

 

Muiden kuin edellä mainittujen laissa erikseen verovapaaksi säädettyjen vapaaehtoisten riskihenkilövakuutusten maksut ovat myös elinkeino- tai maataloustulosta vähennyskelvottomia.

Lue lisää Verohallinnon syventävät ohjeet

Lue lisää Verovapaat henkilökuntaedut

Lue lisää Sairauskuluvakuutukset verotuksessa

×