Arvonkorotus maa- ja vesialueisiin ja arvopapereihin

Arvonkorotus Oman pääoman parantamiseksi

Taseen mukainen oma pääoma kasvaa yleensä joko yhtiön tuottaman voiton tai omistajien sijoitusten kautta. Omaa pääomaa voidaan lisätä myös arvonkorotuksilla. Jos yhtiön maa- ja vesialueiden tai arvopapereiden arvo on pysyvästi noussut, voidaan nousua vastaava rahamäärä kirjata kirjanpidossa arvonkorotusrahastoon ja siten korottaa taseen arvoja.  Arvonkorotuksia tehdään taseaseman parantamiseksi.   Arvonkorotus vaikuttaa vain taseeseen, ei tuloslaskelmaan.  Arvokorotus esitetään oman pääoman ryhmässä arvonkorotusrahasto.  Arvonkorotusrahasto on sidottua omaa pääomaa, eikä siitä voi jakaa esim. osinkoa.

 

Milloin arvonkorotus voidaan tehdä kirjanpidossa?

Arvokorotus voidaan tehdä, jos edellytykset siihen täyttyvät.  Edellytyksiä ovat olennainen ja pysyvä arvonnousu sekä varovaisuuden ja johdonmukaisuuden noudattaminen.  Arvonnousun olennaisuudelle ei ole määrätty kiinteää rajaa, mutta sen tullee olla vähintään 10 %. Pysyvyys tarkoittaa, ettei arvo tiedossa tai ennustettavissa olevien perusteiden mukaan alennu ainakaan ennustettavassa tulevaisuudessa.

Arvon määrittämisen tulee perustua aina luotettaviin asiantuntijalausuntoihin. Omaisuuserien arvon määrityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta.  Arvonkorotuksen piirissä olevien erien tilannetta on seurattava vuosittain siten, että mahdollisesti korotetun arvon alentuminen palautetaan tarpeelliselta osin kirjaten kirjanpitoon.

On suositeltavaa, ettei arvonkorotuksia tehdä enimmäismääräisinä. Koska arvonkorotukseen liittyy monia muoto-, dokumentointi- ja selonottovelvollisuuksia suositellaan, että arvonkorotusten muodostamisia tehdään pidättyväisesti ja siitä hankitaan aina ulkopuolinen asiantuntijatodiste.

Mihin omaisuuseriin arvonkorotus voidaan tehdä?

Arvonkorotus voidaan muodostaa pysyvien vastaavien maa- ja vesialueista sekä arvopapereista, jotka eivät ole rahoitusvälineitä. Arvonkorotukseen soveltuvia arvopapereita ovat muun muassa kiinteistöosakkeet. Arvonkorotusta ei voi tehdä muista kuin edellä mainituista omaisuuslajeista.

Kiellettyä on muodostaa arvonkorotus esimerkiksi pörssiarvopapereista, taideteoksista tai kuva- ja äänitallenteiden IPR-oikeuksista. Aiemmin arvonkorotuksia voitiin muodostaa myös rakennuksiin; enää se ei ole mahdollista, mutta vanhat arvonkorotukset saa säilyttää niin kauan kuin ne ovat aiheellisia.

Mihin arvonkorotus vaikuttaa?

Arvonkorotuksen avulla informoidaan, paljonko kohteesta saataisiin, jos se myytäisiin.  Arvonkorotus vaikuttaa taseeseen, ei yrityksen tulokseen.  Omaisuuserän arvonkorotus kirjataan taseeseen kyseessä olevaan omaisuuserään ja oman pääoman arvonkorotusrahastoon todennäköisen luovutushinnan ja taseen arvon erotuksena.

Arvonkorotusrahasto kuuluu taseen sidottuun omaan pääomaan.  Arvonkorotukset, niihin liittyvä arviodokumentaatio sekä seuranta ovat myös vuosittain tilintarkastuksen kohteena.

Arvonkorotuksen peruuttaminen

Arvonkorotus on peruutettava, jos sen edellytykset eivät myöhemmässä tilinpäätöksessä enää ole voimassa. Tästä johtuu, että arvonkorotuskohteista on yleensä tarpeen hankkia ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjalliset arviot aina tilinpäätösten laatimisen yhteydessä.

Kun arvonkorotuksen kohde myydään tai muuten luovutetaan pois, arvonkorotus peruutetaan. Jos omaisuudesta saadaan myyntivoittoa, yhtiön tulos nousee ja nousu kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Myyntivoitosta maksettava vero pienentää tulosta. Veron vuoksi oman pääoman kokonaismäärä voi myynnin johdosta laskea, vaikka omaisuus myytäisiinkin voitolla.

Arvonkorotusrahaston saldoa ei voi siirtää taseen muihin eriin. Rahastoa ei voi pienentää millään muulla tavalla kuin peruuttamalla aiemmin tehty arvonkorotus. Aiemmin arvonkorotusrahastosta voitiin tehdä siirtoja osakepääomaan. Jos sellainen siirto on aiemmin tehty ja arvonkorotusrahaston saldo ei enää riitä jonkin arvonkorotuksen peruuttamiseksi, peruutus on tehtävä vapaasta omasta pääomasta.

×