Elinkeinonharjoittaja ja toiminnan lopettaminen

Elinkeinotoiminnan varat ja velat

Elinkeinonharjoittaja voi luopua elinkeinotoiminnan varallisuudesta joko

  1. myymällä varat ulkopuoliselle
  2. ottamalla varallisuus yksityisottona yksityistalouteen

Jos elinkeinotoiminnan varallisuus siirtyy yksityisottona yrittäjän yksityiseen käyttöön, siirtyville varallisuuserille on määriteltävä arvo. Varallisuuden arvona (luovutushintana) on vaihto- tai käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden ja oikeuksien osalta niiden alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Todennäköisellä luovutushinnalla tarkoitetaan hintaa, joka luovutetusta hyödykkeestä saataisiin jos se luovutettaisiin ulkopuoliselle taholle normaaleilla myyntiehdoilla. Yksityisoton arvo on elinkeinotoiminnan veronalaista tuottoa ja vastaavasti yksityisottona siirtyneiden varallisuuserien verotuksessa poistamattomat hankintamenot ovat elinkeinotoiminnan vähennyskelpoista kulua. Toiminimellä yksityiskäyttöönotto ei siis realisoi hyödykkeen arvonnousua.  Yksityiskäyttöönotto palauttaa elinkeinotoiminnassa aiempina vuosina tehdyt liian suuret kulukirjaukset (poistot) yksityiskäyttöönottovuoden elinkeinotoiminnan tuotoiksi.

Veroseuraamukset

  1. Varallisuuden myynnistä tilitetään normaalisti arvonlisäverot – myös yksityiskäyttöönotossa
  2. Toimintavaraukset purkautuvat
  3. Mahdollisuus vaatia tulontasausta, jos lopettamiseen liittyy suuri kertaluonteinen veronalainen tulo

Huomaathan, että osakeyhtiössä varallisuuden ottaminen tai siirto toiseen tulolähteeseen tapahtuu aina arvostaen
käypään hintaan.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/toiminnan_lopettaminen/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/elinkeinotoiminnan_varat_ja_velat_toimi/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/muutokset_toiminnassa/liikkeen-ja-ammatinharjoittaja/yritysmuodon_muuto/

×