Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa – ulkomainen yritys

Ulkomaiselle yritykselle muodostuu Suomessa kiinteä toimipaikka hieman eri perustein tuloverotuksessa TVL 13 a§ ja arvonlisäverotuksessa. Tuloverotuksessa kiinteän toimipaikan muodostumiseen vaikuttavat sekä Suomen lainsäädäntö että Suomen muiden maiden kanssa solmimat verosopimukset. Arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka muodostuu arvonlisäverolaissa säädetyin perustein. Yritykselle voi muodostua kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa mutta ei tuloverotuksessa, ja poikkeuksellisesti myös päinvastoin.

Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa

Tuloverotuksessa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta käsin ulkomaisen yrityksen toimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Tällainen liikepaikka voi olla mikä tahansa yrityksen liiketoiminnassa käytettävä toimitila, laitos tai muu toiminnan harjoittamispaikka, esimerkiksi yrityksen johtopaikka, sivuliike, toimisto, tehdas, työpaja tai luonnonvarojen hyödyntämispaikka. Ulkomailla toimivalle yritykselle katsotaan muodostuvan Suomeen kiinteä toimipaikka myös silloin, kun yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomessa.

Rakennus- ja asennustoiminta: toiminnan kesto vaikuttaa kiinteän toimipaikan muodostumiseen

Paikka, jossa harjoitetaan rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaa, muodostaa yritykselle kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6, 12 tai 18 kuukautta. Vaadittu kuukausimäärä vaihtelee verosopimuksittain. Esimerkiksi Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan urakointikohde muodostaa kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6 kuukautta. Arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka syntyy rakennus- ja asennustoiminnassa, jos yksi urakka tai peräkkäiset urakat kestävä yli 9 kuukautta.

Edustaja voi muodostaa kiinteän toimipaikan

Edustaja voi muodostaa ulkomaiselle yritykselle kiinteän toimipaikan, vaikka yrityksellä itsellään ei olisikaan käytettävissä pysyvää liikepaikkaa. Ns. epäitsenäinen edustaja voi muodostaa päämiehelleen kiinteän toimipaikan, jos edustajalla on valtuus solmia yrityksen nimissä sopimuksia tai vastaanottaa tilauksia.

Kiinteä toimipaikka arvonlisäverolaissa

Arvonlisäverolaissa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta yrityksen liiketoimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Liikepaikalla tarkoitetaan esimerkiksi laitosta, huoneistoa tai laitteistoa, jota käytetään yrityksen liiketoiminnassa. Liikepaikasta voi olla kyse myös silloin, kun yritys ainoastaan hallitsee pysyvästi tiettyä tilaa. Liikepaikka voi sijaita myös toisen yrityksen liiketiloissa.

Liikepaikan tulee olla pysyvä eli sen on sijaittava tietyssä maantieteellisessä paikassa. Liikepaikan muodostavan laitoksen, laitteiston tms. ei tarvitse kuitenkaan olla kiinteästi maahan kiinnitetty. Yrityksellä katsotaan olevan kiinteä toimipaikka esimerkiksi silloin, kun se myy Suomessa kuljetuspalveluja, jotka noudattavat tiettyä aikataulua ja reittiä.

Liikepaikka katsotaan kiinteäksi toimipaikaksi vain, jos yritys harjoittaa siitä liiketoimintaa kokonaan tai osittain. Käytännössä yrityksellä tulee olla kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa henkilökuntaa tai muita yrityksen määräysvallan alaisia henkilöitä, jotka hoitavat pysyvässä liikepaikassa harjoitettavaa toimintaa. Kiinteä toimipaikka on olemassa, vaikka toiminta olisi pitkälle automatisoitua, jos sijaintivaltiossa on henkilökuntaa huolehtimassa laitteistojen ylläpidosta, valvonnasta tai muusta vastaavasta.

Pysyvästä liikepaikasta harjoitettavan toiminnan ei tarvitse olla keskeytymätöntä, kunhan se on säännöllistä. Kiinteistöjen tai irtaimien esineiden vuokraus sekä immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden luovuttaminen ei vielä sinänsä muodosta kiinteää toimipaikkaa.

Rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka kestävät yli yhdeksän kuukautta.

Jos kiinteän toimipaikan edellytykset täyttyvät, arvonlisäverotuksessa kiinteitä toimipaikkoja ovat esimerkiksi liikkeen johdon sijaintipaikat, sivuliikkeet, toimistot, teollisuuslaitokset, työpajat, myymälät ja osto- tai myyntipaikat, luonnonvarojen talteenottopaikat ja varastot.

Pääsääntö on, että tavaroiden siirto ulkomaisen yrityksen Suomessa olevaan varastoon (konsignaatiovarasto) aiheuttaa ulkomaiselle yritykselle velvollisuuden rekisteröityä joko ilmoituksenantovelvolliseksi tai arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Ns. call off -varasto ei muodosta kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Call off -varastolla tarkoitetaan ostajan tiloissa sijaitsevaa varastoa, josta tavaroita toimitetaan yksinomaan tälle yhdelle ostajalle. Tavaroiden siirto tällaiseen varastoon ei aiheuta ulkomaiselle yritykselle rekisteröitymisvelvollisuutta Suomessa. Tuloverotuksessa pelkkä varasto ei yleensä muodosta kiinteää toimipaikkaa.

Suomessa oleva kiinteä toimipaikka ei sinänsä tee ulkomaisesta yrityksestä arvonlisäverovelvollista, vaan arvonlisäverovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että arvonlisäverollista toimintaa harjoitetaan tästä Suomessa olevasta toimipaikasta käsin. Vastaavasti arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen ei itsessään tarkoita, että yritykselle muodostuisi tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka.

Kiinteänä toimipaikkana ei pidetä ulkomaisen yrityksen sellaista Suomessa olevaa toimipistettä, joka ei osallistu tavaroiden ja palvelujen myyntiin.

×