Työterveyshuolto – Yrittäjä ja muu YEL vakuutettu

Yrittäjä tai muu omaa työtä tekevä

Yrittäjä ja muu omaa työtä tekevä henkilö (YEL-vakuutettu) voi  järjestää itselleen työterveyshuollon. Sen järjestäminen on vapaaehtoista.  Verotuksessa tällainen henkilö on liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maataloudenharjoittaja, osakeyhtiön osakkeenomistaja tai henkilöyhtiön yhtiömies.

Työterveyshuollon sisältö

Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuoltoon kuuluvana palveluna sairaanhoitoa, muita terveydenhoitopalveluja ja ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Työterveyshuoltoon kuuluva sairaanhoito on lähtökohtaisesti yleislääkäritasoista, mutta myös työterveyslääkärin työkyvyn kannalta tarpeellisiksi arvioimat erikoislääkärikonsultaatiot kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuollon voi järjestää kunnallisessa terveyskeskuksessa, yksityisessä laitoksessa tai työterveyshuollon ammattihenkilön tuottamana.

Työterveyshuollon korvaus (Kela)

Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Työterveyshuollon järjestämisestä tulee olla kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma. Ne ovat edellytyksiä myös korvauksen saamiselle.  Jos yrittäjällä on palveluksessaan työntekijöitä, kustannusten korvaukset haetaan samalla lomakkeella.

Työterveyshuolto ja verotus

Kustannustan vähennyskelpoisuuden edellytykset

Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kansaneläkelaitoksen korvaamaan työterveyshuoltoon. Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kansaneläkelaitos ei ole korvannut.

Edellytyksenä kulun vähennysoikeudelle on, että yrittäjä on laatinut työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja hänellä on sopimus palveluntarjoajan kanssa. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys eli työpaikkaselvitys.  Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.

Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vain siltä osin, kuin ne ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös mahdollisille muille yrityksen työntekijöille.

 

Elinkeinonharjoittajat – vain lakisääteinen työterveyshuolto

Yrittäjä voi käyttää lääkäri- ja muita terveyspalveluita verovapaasti, jos hän on tehnyt sopimuksen työterveyspalveluiden järjestämisestä ja terveydenhuoltojärjestelyt perustuvat yrityksen terveydenhoito-ohjesääntöön. Ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä maatalouden harjoittajat eivät voi olla itsensä työnantajia. Tämän vuoksi he voivat järjestää itselleen vain pakollisen terveydenhoidon.  Esim. hammashoidon kustannukset eivät kuulu Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon, joten yrittäjän oman hammashoidon kustannukset eivät ole miltään osin vähennyskelpoisia työterveyshuollon kustannuksia.

Osakeyhtiön osakas – myös laajennettu työterveyshuolto

Osakeyhtiön osakas ja henkilöyhtiön yhtiömies sen sijaan voivat saada henkilökuntaedun verovapaasti samoin edellytyksin kuin yhtiön muutkin työntekijät. Tämän vuoksi yhtiön palveluksessa tosiasiallisesti työskentelevä osakas kuuluu yhtiön henkilökuntaan, vaikka hän ei nostaisikaan yhtiöstä palkkaa.  Jos yrityksen terveydenhuoltosopimuksessa on sovittu korvattavan myös hammashoitoa, siten myös osakeyhtiön osakkaalle tai henkilöyhtiön yhtiömiehelle korvaus on verovapaata.

Lue lisää – Verohallinnon ohjeistus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista

Lue lisää – Verovapaat henkilökuntaedut 

×