EU-tavarakaupan ja arvonlisäverotuksen yksinkertaistukset (Quick fixes) 1.1.2020

EU:n komission hyväksymä Quick Fixes -paketti tuli voimaan 1.1.2020.  Paketin tarkoituksena on yksinkertaistaa EU:n jäsenmaiden välistä kauppaa ja arvonlisäverotusta, kunnes päästään lopulliseen arvonlisäverojärjestelmään. Pakettiin kuuluu neljä osa-aluetta.  Call off -varasto ns. toimitusvarasto, mikä ei aiheuta rekisteröitymisvelvoitetta toiseen EU-valtioon.  Yhteisömyynnin kuljetuksen näyttötaakkaan annettiin täsmennystä.  Yhteisömyynnin verottomuuden edellytyksiin tuli tiukennusta mm. yhteenvetoilmoituksen antaminen ja voimassa olevan alv-tunnuksen ilmoittaminen laskulla.  Ketjukauppatilenteiden alv-menettelyihin saatiin täsmennystä, jotta osataan tulkita mihin myyntiin tavaran kansainvälinen kuljetus liittyy ja mikä myynti voi siten olla veroton yhteisömyynti.

Call off -varastomenettely 

Yhteisömyynnin kuljetuksen näyttötaakka

Edellytykset yhteisömyynnin verottomuudelle

Ketjukaupan alv-helpotukset

Call off -varastomenettely

Ei rekisteröitymisvelvollisuutta toiseen EU-maahan

Consignement varastosta on kyse, kun yrityksellä on varasto toisessa EU-valtiossa, josta se myy tavaroita eri puolille EU-maita.  Consignement varasto saa aina aikaan yritykselle kiinteän toimipaikan kyseiseen valtioon, jolloin sen on myös rekisteröidyttävä varaston sijaintivaltiossa alv-velvolliseksi.

Pääsääntöisesti Call Off -varastomenettely ei saa aikaan kiinteää toimipaikkaa eikä rekisteröitymisvelvoitetta toiseen EU- valtioon.  Menettely on käytössä kaikissa EU-jäsenvaltioissa.

 

Call off -varastomenettely käytännössä

Call Off -varastosta (toimitusvarasto) on kyse, kun myyjä tai joku muu hänen puolestaan toimittaa tavarat toiseen EU-jäsenvaltioon.  Ostaja, jolle tavarat on tarkoitus myydä myöhemmin, on tiedossa jo kuljetuksen alkaessa. Varasto on ostajan hallinnassa ja ostaja on tietoinen tavaran liikkeistä varastoon sekä sieltä pois. Tavaroiden omistus on myyjällä.

Ostaja on Call Off -varaston sijaintivaltiossa alv-rekisterissä ja ostajalla on oikeus tavaroihin Call Off -sopimuksen mukaan. Myyjän kotipaikka ja kiinteä toimipaikka ei ole Call off -varaston sijaintivaltiossa. Tavarat pitää luovuttaa Call Off stock -sopimuksessa tarkoitetulle ostajalle 12 kuukauden määräaikana.

Raportointivelvollisuus Call off -varastosta

Tavaroiden siirto toiseen EU-valtioon Call off -varastoon ilmoitetaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella Call off -liitteellä.  Myös tavaroiden palautus takaisin myyjän valtioon ilmoitetaan yhteenvetoilmoituksella.

Yhteisömyynti ja yhteisöhankinta syntyvät, kun tavaraa otetaan varastosta.  Tämä raportoidaan  omistusoikeuden siirtokuukauden perusteella arvonlisäveroilmoituksella sekä yhteenvetoilmoituksella.

Tavarat pitää luovuttaa Call Off stock -sopimuksessa tarkoitetulle ostajalle 12 kuukauden määräaikana.  Mikäli näin ei tapahdu, kyseessä on varastosiirto, josta aiheutuu myyjälle rekisteröitymisvelvollisuus ko maassa.  Tältä ongelmalta vältytään, mikäli määräajassa tavarat palautetaan takaisin myyjän valtioon tai myydään jollekin toiselle yritykselle varaston sijaintimaassa.

Lue lisää Verohallinnon syventävät ohjeet

 

Yhteisömyynnin kuljetuksen näyttötaakka

Pääsääntönä yhteisömyynnille on, että tavara on siirtynyt jäsenmaasta toiseen. Jotta myyjä voi myydä tavaran yhteisömyyntinä alv 0 %, myyjän tulee varmistua että  tavara on siirtynyt toiseen EU-maahan.   Myyjällä on näyttötaakka tavaroiden siirtymiseen.  Näytön tulee olla ristiriidatonta ja kahden itsenäisen osapuolen tarjoama.  Keinot näyttötaakasta on vaihdellut eri EU-maissa, ja on aiheuttanut tulkintaongelmia. Muutoksen tarkoituksena on harmonisoida nämä todistusvaatimukset.

Jos myyjä järjestää kuljetuksen, on myyjällä oltava hallussaan kaksi asiakirjaa kohdasta A, tai yksi asiakirja kohdasta A ja B.  Kirjanpitomateriaalista tulee löytyä tämä todiste, jolla todistetaan tavaroiden siirtyminen toisesta jäsenvaltiosta toiseen.

A) Kuljetusasiakirjat:

  • CRM-asiakirja tai -ilmoitus allekirjoitettuna,
  • konossementti,
  • lentorahtilasku,
  • kuljetusliikkeen antama lasku

B) Muut asiakirjat:

  • kuljetusta tai lähetystä koskeva vakuutusasiakirja
  • pankkitosite kuljetuksen maksamisesta
  • viranomaisen antama vahvistus tavaroiden saapumisesta määränpääjäsenvaltioon
  • varastonpitäjän antama vastaanottotodistus

Jos ostaja järjestää kuljetuksen, myyjän tulee saada edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi ostajalta vahvistus, että ostaja on kuljettanut tavarat toiseen jäsenvaltioon.  Ostajan vahvistus saatava seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.    Vahvistuksesta tulee ilmetä: vahvistuksen antamispäivä, ostajan nimi ja osoite, kuvaus tavaroista ja määrä, tuotteiden saapumispäivä ja -paikka sekä vastaanottajan tunnistetiedot.

 

Edellytykset yhteisömyynnin verottomuudelle

Voimassa oleva alv-tunnus

Verottoman alv 0 % yhteisömyynnin edellytyksenä on, että laskulla pitää olla ostajan voimassa oleva alvtunnus.  Tämä koskee sekä tavaroiden että yhteisöpalvelujen kauppaa.  Mikäli voimassa olevaa alv-tunnistetta ei ole, ei voida myydä 0 %:n verolla.  Voimassa oleva alv-tunnus saadaan ostajalta, mutta sen voimassaolo tulee tarkistaa VIES -järjestelmästä.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen on 1.1.2020 ilmoitettu edellytyksenä yhteisömyynnin verottomuudelle. Aikaisemman verotuskäytännön mukaan yhteenvetoilmoituksen antaminen on vaadittu, mutta sitä ei ole kytketty yhteisömyynnin verottomuuteen.  Nykyisen siirtymäjärjestelmän valvonta perustuu myyjän velvoitteeseen antaa yhteenvetoilmoitus, jossa ilmoitetaan ostajien alv-tunnisteet sekä ostajakohtaisesti myyntien määrät.  Ostajan jäsenvaltion veroviranomaiset saavat tiedot VIES -järjestelmän kautta alueelleen saapuvista tavaroista ja palveluista, jotka verotetaan yhteisöhankintana.  Veroviranomaiset voivat täten verrata tietoja, onko ostaja ilmoittanut saman tiedon yhteisöhankintanaan.

Lue lisää  Verohallinnon syventävät ohjeet

 

Ketjukaupan alv-helpotukset

 

Ketjukaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa samat tavarat myydään toimitusketjussa useampaan kertaan siten, että siihen liittyy vain yksi yhteisökuljetus.  Alv-direktiivin mukaan, kun tavaroita myydään EU-maasta toiseen, voi kaupassa olla vain yksi ALV 0 % yhteisömyynti.  Kun kaupassa on useampi osapuoli, on ollut epäselvää mitä myyntiä ketjussa on voitu pitää ALV 0 %:n yhteisömyyntinä.

 

Missä maassa omistusoikeus on siirtynyt?

Esim. Suomalainen yritys (A Oy FI) ostaa tavaraa Virolaiselta yritykseltä (B OÜ EE).  Suomalainen yritys (A Oy FI ) myy tavaran toiselle Suomalaiselle ostajalle (C Oy:lle FI .) ja järjestää kuljetuksen suoraan Virosta suomalaiselle ostajalle.  Virolainen yritys (EE) kuljettaa tavaran suoraan ostajalle C Oy:lle.

  • A Oy:n osto Virolaiselta B OÜ:lta on yhteisöhankinta
  • A OY:n myynti C Oy:lle on kotimaan myynti

Lue lisää  Verohallinnon syventävät ohjeet

Lue lisää: Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä 1.7.2021
Lue lisää: Verkkokauppa EU-maiden kuluttajille helpottuu 1.7.2021

×