Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus

Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Työn tilaaja on velvollinen selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa.  Lain tarkoituksena on edistää yritysten tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulakia sovelletaan Suomessa tehtävään työhön kaikilla toimialoilla. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä näiden käyttäessä ulkopuolista työvoimaa. Tilaajia ovat yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät alihankitasopimukseen perustuvaa työvoimaa tai vuokrattuja työntekijöitä.

Vuokratyösopimukseen perustuvissa työtilanteissa lakia sovelletaan edellyttäen:

Vuokratyöntekijä on tehnyt sopimuksen sellaisen työnantajan kanssa, joka on siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. Työntekijä työskentelee työn vastaanottajan alaisuudessa ja valvonnassa.

Alihankintasopimukseen perustuvissa työtilanteissa lakia sovelletaan edellyttäen:

1.Alihankintasopimus työn tuloksesta vastiketta vastaan.
2.Työ tehdään tilaajan työkohteissa tai työtiloissa.
3.Työ liittyy tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin. (Yrityksen ydintoiminta ja tukitoiminta esim. siivous, koneiden huollot, yms.)
4.Tilaajalle työskentelee alihankintasopimuksen tehneen sopijapuolen palveluksessa olevia työntekijöitä.

Rakentamistoiminnassa selvitysvelvollisuus koskee kaikkia tilaajia, vaikkei rakentaminen olisi tilaajan tavanomaista toimintaa.

Tilaajavastuulaki ei koske pienehköjä sopimuksia. Ulkopuolelle jää vuokratyö, joka kestää yhteensä enintään 10 työpäivää, sekä alihankintasopimuksia, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9000€. Selvitysvelvollisuutta ei voi kiertää pilkkomalla sopimuksia pienenpiin osiin. Raja-arvoa laskettaessa työn katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisena, jos työ on peräkkäistä tai lyhyin keskeytyksin jatkuvaa.

Mitä tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen tekemistä?

  1. Selvitys merkinnästä ennakonperintärekisteriin, työnantajareksiteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
  2. Kaupparekisteriote
  3. Veronmaksuasioita koskeva selvitys (tilaaja voi itse hankkia selvityksen julkisesta verovelkarekisteristä www.ytj.fi). Mikäli ilmenee verovelkaa tai kausiveroilmoitukseen liittyviä laiminlyöntejä, tulee tilaajan hankkia lisäksi verovelkatodistus.
  4. Todistus työntekijän eläkevakuuttamisen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
  5. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisitä työehdoista.
  6. Selvitys työterveyshuollosta.
  7. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta (koskee rakentamistoimintaa koskevia sopimuksia).

Nämä selvitykset saa helposti Tilaajavastuun Luotettava Kumppani palvelun kautta, mikäli yritys on sinne rekisteröitynyt.

Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaiselta sopimuskumppanilta. Jos ulkomaisella yrityksellä on y-tunnus Suomessa, pitää selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sekä veronmaksuasioita koskeva selvitys hankkia sijoittautumismaan lisäksi Suomesta.

EU:n ja ETA:n alueelta tulevien työntekijöiden osalta eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskevat tiedot ilmoitetaan A1-todistuksella, jossa pitää olla viranomaisen leima ja allekirjoitus. Tilaajan on sopimusta tehtäessä kirjallisesti edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa koko sopimussuhteen ajan lähetettyjen työntekijöiden osalta A1-todistukset ennen työn aloittamista Suomessa. Jos sopimuspuoli ei esitä A1-todistusta, on selvityksenä annettava suomalaisen eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta todistus, sekä todistus Suomessa tapaturmavakuuttamisesta.

Sopimuksen tekohetkellä selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta sopimusta koskevan työn päättymisestä.

Tilaajavastuun edellyttämiä selvityksiä ei ole velvollisuutta pyytää, mikäli tilaajalla on perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin täyttävän lakisääteiset velvollisuudet sillä perusteella, että sopimuskumppani on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakeyhtiö. Myös aikaisempi sopimussuhde ja toiminnan vakiintuneisuus voivat olla perusteena luotettavuudelle. Rakentamistoimintaan liittyvät tilaajat eivät vapaudu selvitysvelvollisuudesta aikaisempien sopimussuhteiden tai toiminnan vakiintuneisuuden perusteella tai millään näihin rinnastettavan syyn perusteella.

Laiminlyönti ja laiminlyöntimaksu

Selvitysvelvollisuuden rikkomisesta tilaajalle määrätään laiminlyöntimaksu. Maksun vähimmäismäärä on 2000€ ja enimmäismäärä 65 000€.

Korotettu laiminlyöntimaksu:

Jos sopimus on tehty liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinoharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu näihin rinnastettava henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. Tai mikäli tilaaja on ymmärtänyt, ettei sopimuskumppanilla ole tarkoitus täyttää työnantajan lakisääteisiä maksuvelvoitteita.  Korotetun laiminlyöntimaksun minimi on 20 000€ ja maksimi 65 000€.

Henkilöstön tiedonsaantioikeus

Luottamusmiehellä sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus pyynnöstä saada tiedot vuokratyö- ja alihankintasopimuksista.

Lisätietoja https://livestream.com/infocrea-fi/ulkomainen-tyovoima-ja-tilaajavastuu

Lähetetty työntekijä

Työsuhteen vähimmäisehdot 

Ulkomainen työntekijä 

Ulkomaisen yrityksen selvitysvelvollisuus

A1 -todistus

E101 -todistus

×