Toimitusjohtaja – tehtävät ja päätösvalta

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on yksi osakeyhtiön tärkeimmistä henkilöistä.  Hallitus valitsee (erottaa) toimitusjohtajan. Toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella.  Toimitusjohtajana ei voi toimia oikeushenkilö, alaikäinen, edunvalvonnan alainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakiellossa oleva. Toimitusjohtaja ei koskaan ole yhtiössä työntekijä.  Toimitusjohtajalla ei ole irtisanomissuojaa. Toimitusjohtajalla on kelpoisuus edustaa yhtiötä, mutta tämän kelpoisuus on rajattu juoksevan hallinnon hoitamiseen.

Toimitusjohtajaksi ei voida valita ketään vastoin tahtoaan.  Tämä johtuu siitä, että toimitusjohtajaan kohdistuu erilaisia velvoitteita yhtiöoikeudellisista periaatteista, esim. osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate.

 

Toimitusjohtajan – tehtävät ja rooli

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta).  Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.  Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.  (OYL 6 luvun 17 §)

Toimitusjohtajalle kuuluu käytännössä operatiiviset, päivittäiset asiat kuten sopimusneuvottelut, henkilöstöasiat, talous ja rahoitusasiat sekä hallituksen kokousten valmistelu.

Toimitusjohtajan vastuut

Toimitusjohtaja ei saa toiminnallaan ”suosia” osaa osakkeenomistajista muiden omistajien kustannuksella esimerkiksi tekemällä sellaisia päätöksiä, jotka hyödyttävät vain joitain osakkeenomistajia.  Toimitusjohtajalla on velvollisuus toimia huolellisesti ja pyrkiä toimillaan edistämään yhtiön etua.  Mikäli toimitusjohtaja laiminlyö velvollisuutensa, on esimerkiksi huolimaton tai tekee toimia, joista aihetuu yhtiölle haittaa, voi hän  joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Erityisesti toimet, joita ei voida lukea yhtiön tavanomaiseksi liiketoiminnaksi, esimerkiksi erilaiset järjestelyt, joilla pyritään saamaan etua jollekulle yhtiön niin kutsuttuun lähipiiriin kuuluvalle laukaisevat toimitusjohtajan vastuun herkästi.

Lue myös: Osakeyhtiön johto – huolellisuusvelvoite ja vahingonkorvausvastuu

Lue myös: Hallituksen tehtävät
Lue myös: Yhtiökokous

×